hoe bouw je eengezonde
basisschool?

Zijn basis-
scholen
dan niet
gezond?

Wat is er aan de hand?

Uit cijfers blijkt dat Limburg een gezondheidsachterstand kent. Deze achterstand resulteert in een ongezonde leefstijl waardoor ziektes zoals obesitas, diabetes, longziektes en hart- en vaatziekten gemiddeld vaker voorkomen in Limburg dan in de rest van Nederland. Een ongezonde leefstijl wordt van generatie op generatie doorgegeven met als gevolg dat kinderen in de regio Limburg nu of in de toekomst al chronische ziektes ontwikkelen.

En dat uiteindelijk leidt tot...

Gezondheidsachterstanden zijn van negatieve invloed op de toekomstkansen van kinderen. Ongezondheid leidt mogelijk tot lagere schoolprestaties, minder plezier in het leven, minder sociale contacten, meer schooluitval, lagere arbeidsparticipatie, meer ziekteverzuim en meer chronische aandoeningen. Uiteindelijk resulteert dit in een kortere levensduur: de Limburger leeft bijna één jaar korter dan de gemiddelde Nederlander en hij krijgt in dat kortere leven ook vaker last van chronische aandoeningen.

Wat kan een basisschool doen?

Omdat alle kinderen in Nederland naar een basisschool gaan is een basisschool dé omgeving om een impuls te geven aan het ontwikkelen van gezond gedrag. Net zoals leren lezen, schrijven en rekenen is het leren van wat gezond gedrag is net zo belangrijk. Wanneer kinderen gezond zijn zitten ze veel lekkerder in hun vel waardoor ze veel beter kunnen leren. Op die manier neemt de school haar verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van een gezonde generatie en levert een basisschool een belangrijke bijdrage aan de gezonde toekomst van de kinderen.

Uit cijfers blijkt dat Limburg een gezondheidsachterstand kent. Door een ongezonde leefstijl komen ziektes zoals obesitas en diabetes vaker voor in Limburg dan in de rest van Nederland.
Daar moeten we iets aan doen!

Met een team van verschillende specialisten hebben we de afgelopen 5 jaar met veel succes onderzoek gedaan en gewerkt aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Op de Gezonde Basisschool van de Toekomst hebben we middels verschillende bouwstenen aanpassingen gedaan in het huidige schoolsysteem. En wat blijkt? Kinderen leven gezonder!

Tijdens het onderzoek hebben we veel bevindingen en ervaringen opgedaan die we graag met jullie delen. Op deze website geven we je uitleg en informatie over ons onderzoek en de nodige tips en tricks om zelf als school bij te dragen aan de gezonde toekomst van kinderen!

Van leer- naar leefschool

Leren lezen, schrijven en rekenen

Vakken zoals lezen, schrijven en rekenen zijn onlosmakelijk verbonden met de basisschool. Toch heeft de basisschool een veel bredere functie. De basisschool bereidt kinderen voor op hun toekomst, en die toekomst bestaat uit meer dan kennis en vaardigheden alleen.

Leren leven

De basisschool leert kinderen ook om te leven: een vorm van leren die zich afspeelt in de interactie tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling. Gezond gedrag behoort ook tot leren leven en zit al deels in het curriculum, maar gezondheid en gezond gedrag is veel breder dan kennis.

Van leer- naar leefschool

Gezond leven gaat om gezonde voeding, om veel en gevarieerd bewegen en om kinderen voorbereiden op een maatschappij waar verleidingen voortdurend op de loer liggen. Het gaat om gezondheid en gezond gedrag toepassen in een leefstijl van kinderen. Daarom maken we de omslag: een basisschool is geen leerschool maar een leefschool.

Dat gezonde voeding en veel en gevarieerd bewegen goed is voor kinderen klinkt logisch. Maar werkt dat wel? Worden kinderen wel gezonder als ze op school gezond lunchen, gevarieerd bewegen en leren over gezond gedrag?

Deze vraag, en nog veel meer vragen, waren de aanleiding voor het opzetten van een omvangrijk wetenschappelijk onderzoek door Maastricht University. De afgelopen jaren is er onder meer onderzoek gedaan naar de gezondheidsontwikkeling van leerlingen op vier betrokken scholen.

En met resultaat...
* De Body Mass Index (BMI) is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van je lichaamsgewicht. Meer informatie op voedingscentrum.nl.

DE EERSTE RESULTATEN

De eerste resultaten van het wetenschappelijk onderzoek zijn meer dan positief. Het BMI van de leerlingen op de deelnemende scholen is verbeterd: ze hebben een gezonder gewicht!

Daarnaast is het voedingspatroon van de kinderen veranderd. Ze eten meer groente en fruit, drinken meer water en minder suikerhoudende dranken en staan meer open voor het proberen van producten die ze niet kennen. Kinderen zijn meer gaan bewegen en zitten minder vaak lang achter elkaar stil op school. Dit alles draagt bij aan hun fitheid en welbevinden. De sfeer op school is verbeterd en kinderen geven aan dat ze de school nu leuker vinden dan vroeger!

Hoe bouwden
wij onze
basisschool?

De manier waarop wij hebben gewerkt hoeft niet dé manier te zijn, maar laat wel goede resultaten zien. Om deze positieve resultaten te kunnen bereiken hebben wij de afgelopen jaren het nodige veranderd in de scholen. Succesvolle interventies zoals een langere schooldag, een gezond tussendoortje, de gezonde lunch en het actieve tussenschoolse sport-, spel- en cultuurprogramma dragen bij aan een schoolsysteem dat gericht is op het stimuleren en ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

We laten in een aantal bouwblokken zien hoe wij gebouwd hebben aan de Gezonde Basisschool en hoe een gezonde leefstijl een vaste plek heeft gekregen op deze scholen.

Hoe bouwden wij onze basisschool?

Kinderen stimuleren
om meer
te bewegen

Beweging is belangrijk, maar op scholen niet vanzelfsprekend. Kinderen zitten vaak te lang stil en dat sluit niet aan bij hun natuurlijke drang om te willen bewegen. Kinderen die regelmatig bewegen zitten beter in hun vel en kunnen zich beter concentreren en dus beter leren. Daarom stimuleren we op de Gezonde Basisschool van de Toekomst activiteit, zowel tijdens het lesprogramma als tijdens de pauzes.

Bewegen tijdens de lessen

Op de Gezonde Basisschool van de Toekomst hanteren wij het uitgangspunt dat kinderen niet langer dan dertig minuten achter elkaar stil zitten. Dat betekent dat leerkrachten hun onderwijs zo beweeglijk mogelijk inrichten. Veel activiteiten lenen zich voor het inlassen van beweging en waar dit niet op een natuurlijke manier kan, helpen energizers (korte intensieve beweegmomentjes) om kinderen uit hun zitstand te halen en te activeren.
Lees meer

Bewegen tijdens de tussenschoolse opvang

Op de Gezonde Basisschool van de Toekomst hebben we de schooldag verlengd. Deze verlenging zie je terug in de langere pauze. De tussenschoolse opvang duurt ongeveer 1 uur en 45 minuten. Na de lunch gaan kinderen naar buiten. Er is eerst ruimte voor vrij spel, maar het laatste uur van de pauze is gereserveerd voor een uitgebreid tussenschools aanbod. Dit aanbod bestaat uit sport-, spel- en cultuur- activiteiten in en om de school.
Lees meer

Bewegen na school

De schooldag op de Gezonde Basisschool van de Toekomst is langer dan op andere scholen. Kinderen zijn pas om 15.30 uur klaar op school. Voor veel ouders betekent dit dat ze geen of minder buitenschoolse opvang in hoeven te kopen. Daar waar kinderen wel naar de buitenschoolse opvang (BSO) gaan, staan daar gezondheid en gezond gedrag ook centraal. Waar mogelijk biedt de BSO een programma dat aansluit bij de manier waarop de school werkt. Hier is echter nog meer ruimte voor de vrije keuze van kinderen.

Tips & Tricks: sport-, spel en cultuurprogramma

 • Maak slim gebruik van de omgeving

  Niet alle scholen zijn hetzelfde. Gebouwen verschillen, speelplaatsen bieden meer of minder plek en de directe omgeving van de school kan beweeglijk of minder beweeglijk zijn. Een belangrijk uitgangspunt bij de actieve tussenschoolse opvang (TSO) is dat het aantal kinderen dat op één plek speelt en beweegt niet te groot mag zijn. Om zo goed mogelijk te kunnen bewegen en om de activiteiten tot hun recht te kunnen laten komen is nou eenmaal ruimte nodig. Vertrekpunt van de organisatie van de TSO zou dan ook een vlekkenplan met beweegplekken in en om de school kunnen zijn. Hierbij kunnen de volgende vragen gesteld worden:

  Welke lokalen en ruimtes kunnen bijvoorbeeld tijdens de pauze ingezet worden? Heeft de school een kleuterspeelzaal of zijn er lokalen die leeg staan en die ingezet kunnen worden? Hoeveel kinderen kan de speelplaats herbergen en kun je die speelplaats indelen in beweegvakken? Welke mogelijkheden biedt de directe omgeving van de school? Ligt er bijvoorbeeld een sporthal of sportzaal op loopafstand of zijn er trapveldjes of andere voorzieningen die gebruikt kunnen worden?

  Een goed overzicht van de verschillende mogelijke beweegplekken is belangrijk om activiteiten goed te kunnen verdelen.

 • De buurtsport coach, een onmisbare schakel

  Buurtsportcoaches (of combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches) maken onderdeel uit van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Zij stimuleren sporten, bewegen of deelnemen aan cultuur en verbinden verenigingen, wijk, kinderopvang en onderwijs. Een buurtsport coach combinatiefunctionaris is meestal in dienst bij de gemeente, maar kan ook ergens anders ondergebracht zijn. Door de rol van verbinder is de buurtsport coach vaak nauw bij meerdere organisaties betrokken. Dit zorgt ervoor dat zij voor de school van onschatbare waarde kunnen zijn bij het opzetten van de TSO. Aan de ene kant hebben zij een netwerk in de omgeving, waardoor zij verenigingen de school in kunnen halen, aan de andere kant zijn zij als sport- of cultuurprofessional ook inhoudelijk deskundig. Hierdoor zijn zij voor scholen dé partij die de TSO inhoudelijk en als het gaat om organisatie vorm kunnen geven. Niet alle gemeenten hebben buurtsport coaches en soms zijn zij zo ingezet dat ze voor de school niet echt zichtbaar zijn. Een telefoontje naar de gemeente levert mogelijk snel een goed beeld op. Als een gemeente nog geen buurtsport coaches heeft, is de start van de gezonde Basisschool van de Toekomst wellicht een goed moment om de regeling wél aan te vragen.

  Voor meer informatie over de regeling Buurtsport coach kun je terecht op:
  https://sportindebuurt.nl/buurtsportcoach/wat-is-een-buurtsportcoach/index

 • Cursus leider Sportieve Recreatie (LSR)

  De TSO wordt uitgevoerd door pedagogisch medewerkers en vrijwilligers. Pedagogisch medewerkers werken doorgaans met een beperkte groep kinderen. Tijdens de TSO is die groep groter en is de situatie vrijer. Door pedagogisch medewerkers bij te scholen, wordt ook de uitvoering van de TSO beter. De training Leider Sportieve Recreatie zorgt ervoor dat pedagogisch medewerkers en vrijwilligers leren hoe ze sport-, spel en cultuuractiviteiten goed kunnen organiseren en begeleiden. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar het slim organiseren en op gang houden van een spel, het reageren op ongewenst gedrag en het aanpassen van een spel als het niet lekker loopt.

  Kijk voor meer informatie over de cursus LSR op de volgende pagina:
  http://www.sportalliantie.nl/index.php?page=1183&lang=11&desc=Leider_Sportieve_Recreatie_(LSR)

Hoe bouwden wij onze basisschool?

gezonde & gevarieerde voeding

Gezond eten blijft een moeilijke opgave. Vooral omdat de commercie ervoor zorgt dat ongezonde verleidingen en keuzes eerder de norm lijken dan de uitzondering. Ook leggen de meeste scholen weinig nadruk op eten op school. Er zit een zekere haast in de manier waarop scholen omgaan met voeding en dat is ongezond. Daarom wordt er op de Gezonde Basisschool van de Toekomst de tijd genomen om met voeding bezig te zijn. Leerlingen op de Gezonde Basisschool van de Toekomst krijgen een gezond tussendoortje en een gezonde lunch aangeboden.

>

Hoe ziet de lunch eruit?

Bij de opzet van de lunch volgen wij de richtlijnen die het voedingscentrum hanteert voor de 'Gezonde Schoolkantine'. Dit houdt in dat 80% van de aangeboden producten in de Schijf van Vijf staan. Producten in het aanbod die buiten de Schijf van Vijf vallen hebben wel een toegevoegde voedingskundige waarde: in deze producten zitten nuttige voedingsstoffen zoals bijvoorbeeld vezels en granen. Kinderen krijgen gedurende de schooldag altijd de gelegenheid om water drinken. Bij de lunch worden water- of melkproducten geserveerd. Er is gedurende gewone schooldagen geen plaats voor calorierijke suiker dranken.
Lees meer

Samen eten in de klas

Op de Gezonde Basisschool van de Toekomst nemen wij de tijd om te eten. Kinderen lunchen, samen met hun klasgenootjes, in hun eigen klas. Er is geen reden om snel te eten, omdat de activiteiten in de pauze na de lunch vooraf gepland zijn. Je hoeft als kind dus niet bezorgd te zijn om een plekje op bijvoorbeeld het voetbalveld. De lunch heeft een sociaal karakter. Doordat kinderen met elkaar aan tafel eten, ontstaan gesprekjes die anders niet zouden ontstaan. De groepstafel in de klas krijgt zo het karakter van de keukentafel thuis.

Tips & Tricks: voeding

 • Nudging: stimuleren van gezond voedingsgedrag

  Je kunt gezond gedrag, zeker bij jonge kinderen, prima stimuleren. Door voeding op een leuke manier aan te bieden wordt het voor kinderen aantrekkelijk om te proeven. Dit principe noemen we Nudging. Het Engelse woord nudge staat voor een vriendelijk duwtje in de goede richting. Een veel gebruikte definitie van een nudge is:

  ‘Ieder aspect van de keuzearchitectuur dat het gedrag van mensen op een voorspelbare manier beïnvloedt zonder daarbij keuzes te beperken of op een significante manier de economische prikkels te veranderen’.

  Het aantrekkelijke van nudging is dat het inspeelt op automatische denkprocessen juist op de momenten dat we keuzes maken. Nudging is vaak een onderdeel van een bredere interventie. Zo is het plaatsen van fruit op ooghoogte een nudge in de interventie De Gezonde Schoolkantine. Het samen versieren van een boterham met groente is ook een vorm van nudging.

  Eten op school moet dus ook een funfactor hebben. De producten die aangeboden worden moeten lekker zijn en bovenal afwisselend. Kinderen leren nieuwe producten proeven en leerkrachten, pedagogisch medewerkers en vrijwilligers stimuleren dit proeven.

 • Hoe koop ik de lunchproducten in?

  Het op maat inkopen van voeding is vakwerk. Wij hebben ervoor gekozen om de eerste jaren samen te werken met een cateraar. Dergelijke bedrijven hebben vaak een netwerk aan leveranciers dat ervoor zorgt dat de inkoopprijzen lager zijn dan bij de lokale supermarkt, maar nadeel is dat je als school daarmee ook kansen voor lokale verbindingen mist. De afgelopen vier jaar zijn de lunch-cycli verder verfijnd. Voor scholen die ook willen starten zijn ze beschikbaar. Om de weg van de leverancier naar het bord van de kinderen goed te laten verlopen moet er een solide bestelsystematiek zijn. Wij werken op dit moment aan deze systematiek, om zo uiteindelijk ook meer lokaal in te kunnen kopen. Als dit systeem klaar is, delen wij dit via deze site.

 • Beperken van afval

  Zeker in het begin van het project zagen wij dat er veel voeding over bleef na de lunch. De hoeveelheden waren nog niet goed afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Als voeding eenmaal uitgeserveerd is en het heeft een tijd lang buiten de koeling gestaan, mag het niet meer bewaard of weggegeven worden. Om die reden zijn we na verloop van tijd minder uit gaan serveren. Als een product op is, kan het in de keuken bijgehaald worden. Dit beperkt de resten na de lunch op dit moment tot een klein vuilniszakje voor de hele school. Een ander punt van zorg zijn de plastic verpakkingen als het gaat om afval. Op een middelgrote school leveren deze verpakkingen al gauw meer dan 10 zakken afval per week extra op. Wij hebben met de afvalverwerker in onze regio afspraken kunnen maken. Zij ondersteunen ons project door een keer extra per week afval op te halen.

 • Bezetting van de keuken

  Doordat er dagelijks leveringen van (deels verse) producten op school aankomen, moet er in de keuken bezetting zijn om de levering serveer klaar te maken. In onze keukens werken wij met een medewerker van onze cateraar Sodexo. Daarnaast werken we ook met medewerkers van het gemeentelijk werkbedrijf. Dit zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via de gemeente kunnen zij op school ingezet worden op een werkervaringsplek. Het loont om deze optie met de eigen lokale overheid te verkennen.

 • Faciliteiten: wat moet een school organiseren voor de lunch?

  Wij hebben er op onze scholen voor gekozen om de losse componenten van de lunch te laten leveren op school. Dit betekent in de praktijk dat er dagelijks een levering op school aankomt die nog klaar gemaakt moet worden om uit te serveren. Dit gebeurt in een daarvoor ingerichte keukenruimte. Veel producten worden in grote verpakkingen geleverd en moeten per klas geportioneerd worden op van het aan aantal leerlingen en de leeftijd van de leerlingen. Vanuit de keuken gaat de lunch met serveerwagens naar de betreffende klassen. Hulpmaterialen hierbij zijn onder andere thermoboxen en serveermaterialen zoals schalen en voedseldozen. De keukenruimte moet voldoen aan de gestelde inrichtingseisen en temperatuur om zo te kunnen voldoen aan de wettelijke HACCP regels. In of bij de keuken staan een koeling en een vriezer. Daarnaast werken wij met een (professionele) vaatwasmachine. Er is verder afzetruimte nodig in de vorm van werktafel(s) en er is ruimte voor opslag van de zogenaamde “droge kruidenierswaren”. Naast materialen voor de keuken, zijn er voor de lunch ook materialen in de klas nodig. Een school kan ervoor kiezen om bordjes, kommetjes en bestek per klas aan te schaffen. Nadeel is dat dit dagelijks afgewassen moet worden. Zelfs met een grote vaatwasser kost dit veel tijd.

  Op de Gezonde Basisscholen van de Toekomst hebben wij gekozen voor het verstrekken en verkopen van samengestelde lunchtrommels. Deze bestaan uit een hard plastic doos met daarin een beker, een kommetje, een bord en bestek. Kinderen gebruiken de deksel van de doos als bord en na de lunch gaat de inhoud terug in de box. Ouders wassen deze thuis af en de box komt een dag later weer mee naar school.

Hoe bouwden wij onze basisschool?

leren
gezond
te leven

Leerlingen op school kennis laten maken met gezonde voeding, sport, beweging en cultuur op school is niet voldoende om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Het maken van gezonde keuzes heeft ook te maken met kennis over gezondheid en gezond gedrag. Gezondheidseducatie is natuurlijk deels verweven in de zaakvakken op school, maar de nadruk is zo klein dat het geen waarde toevoegt. Op de Gezonde Basisschool van de Toekomst leggen wij juist de verbinding tussen ervaren en leren. Het leren krijgt vorm binnen doelgerichte lesmomenten gezondheidseducatie.

>

The Whole School Approach

De kracht van de Gezonde Basisschool van de Toekomst zit in de ‘whole school approach’. We zetten niet in op één activiteit, maar op een combinatie van activiteiten met als doel dat er een complete aanpassing plaats vindt in de structuur en omgeving van de school. Binnen de visie van de Gezonde Basisschool van de Toekomst vinden we het belangrijk om gezondheid en welzijn binnen alle aspecten van de school te integreren.
Lees meer

Een ‘fruitmand’ van activiteiten en aanpakken

De spreekwoordelijke fruitmand staat hier voor voedings- en beweegactiviteiten die de school kan inzetten om de condities te scheppen voor gezond gedrag op school. Met de fruitmand proberen we vanuit de Universiteit Maastricht (UM) en de GGD Zuid-Limburg (GGD ZL) de school te informeren over de mogelijkheden die er op dit vlak zijn. Dit zou ondersteuning moeten bieden aan de school bij het maken van een geschikte keuze.
Lees meer

De educatieve lunch

De meest directe plek om gezond gedrag aan ervaring te koppelen is de lunch. Samen met de GGD hebben wij een serie korte lessen ontwikkeld die (afgestemd op leeftijd) gebruikt kunnen worden tijdens een van de lunchmomenten in de week. Deze lessen sluiten aan bij de voedingscyclus op dat moment en lichten een product of productgroep eruit. Kinderen leren zo zelf gezonde keuzes te maken middels educatie. Dit is belangrijk om kinderen niet alleen gezond te laten eten, maar ook de kennis over gezonde voeding te vergroten. Uit ervaring blijkt dat educatie over gezonde voeding bijdraagt aan het eten van gezondere voeding.

Tips & Tricks: educatie

 • Creëer voldoende tijd

  Binnen een gewone schooldag van ongeveer 5,5 uur aandacht hebben voor gezonde voeding, gezondheidseducatie én ook nog iedere dag extra tijd vrijmaken voor beweging, is bijna onmogelijk. Om positieve resultaten te behalen voor wat betreft de gezondheid en het welbevinden van kinderen is simpelweg meer tijd nodig. Op de scholen in Parkstad hebben wij de schooldag met ongeveer een uur verlengd. Dit uur is toegevoegd aan de middagpauze die al c.a. 45 minuten duurde. Daarmee ontstaat een tussenschools blok van 1 uur en 45 minuten.

  Op onze scholen lunchen de kinderen minstens 30 minuten. Goed en gezond eten vergt tijd. Kinderen (maar ook volwassenen) die snel eten hebben eerder een gevoel verzadigd te zijn, maar krijgen ook weer sneller honger. Ons spijsverteringssysteem heeft tijd nodig om het voedsel te verteren. Te snel eten betekent doorgaans ook minder goed kauwen en daarmee maken wij het ons spijsverteringssysteem moeilijk. Dertig minuten lunch is dus echt een noodzaak.

  Na de lunch begint het actieve deel van de pauze. In dit actieve deel moet er in ieder geval aandacht zijn voor zowel vrij spel als geleide spelactiviteiten. Na het eten is er nog een uur en een kwartier over voor deze activiteiten. De meeste scholen kiezen voor een blok van ongeveer 20 minuten vrij spel. Daarna kunnen de kinderen samen met de pedagogisch medewerker naar de plek waar ze die dag gaan sporten, spelen of culturele activiteiten gaan doen. Er blijft dan ruim vijftig minuten over voor deze activiteit. De laatste tien minuten zijn voor het opruimen en teruglopen naar de klas. Dit is meteen ook de cooldown die nodig is als overgang naar het lesprogramma in de middag.

 • Inroosteren van de verschillende activiteiten: niet één passende oplossing

  De manier waarop een school de tussenschoolse opvang organiseert en hoe zij dus de verschillende blokken (lunch, beweging en vrij spel) tijdens de pauze ordent, kan van school tot school verschillen. Belangrijke richtinggevende elementen bij de keuze kunnen bijvoorbeeld zijn:

  – De omvang van het terrein van de school en de mogelijkheden in de omgeving (Kan de school alle leerlingen tegelijkertijd een plek geven, of moet de school de verschillende blokken stapelen?)
  – Het aantal pedagogisch medewerkers en vrijwilligers dan beschikbaar is (Zijn er voldoende volwassenen om de verschillende onderdelen tegelijkertijd te begeleiden)

  Als een school haar eigen situatie analyseert, komt zij mogelijk tot nog meer factoren die een rol spelen bij de keuze voor de inrichting van de tussenschoolse opvang.

Hoe bouwden wij onze basisschool?

Beginnen bij het begin: hoe hebben wij onze scholen georganiseerd?

Om positieve resultaten te behalen met de Gezonde Basisschool van de Toekomst is de organisatie van de bouwstenen beweging, voeding en gezondheidseducatie heel belangrijk. Draagvlak creëren, communiceren, een flexibele organisatie, een dagplanning en financiën. Aanvullende stenen die ervoor zorgen dat de Gezonde Basisschool van de Toekomst kan blijven werken aan de gezonde toekomst van kinderen.