Communicatie

Communicatie binnen de school

De kern van de ontwikkelingen rondom de Gezonde Basisschool van de Toekomst vindt plaats op school. Hier zitten de betrokken partijen die het meest direct geraakt worden door verandering: kinderen, ouders en leerkrachten. Het is verstandig om in de communicatie niet te focussen op het hoe en het wat van de ontwikkeling van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Vertrekpunt is het waarom. Het hoe en het wat staan in dienst van het waarom. (zie ook: Golden Circle van Simon Sinek). De volgorde van communiceren luistert nauw.

Begin bij leerkrachten!
Zonder motivatie en draagvlak in het team is het moeilijk om de Gezonde Basisschool van de Toekomst op school vorm te geven.  Leerkrachten willen aan de ene kant weten wat de gevolgen van de invoering van de Gezonde Basisschool van de Toekomst voor hen zijn. Daarnaast willen ze ook weten of (en misschien nog wel eerder waarom) deze ontwikkeling goed is voor leerlingen. In dit laatste zit een belangrijke hefboom om leerkrachten tot medestanders te maken. Door het belang van het kind voorop te stellen, maar tegelijkertijd leerkrachten te laten zien dat de last van de Gezonde Basisschool van de Toekomst niet alleen op heb afgewenteld wordt (we zetten namelijk ook andere functionarissen in bij de uitvoering), is de kans op draagvlak in het team groot.

Communiceer met ouders én leerlingen.
Informeer en betrek beide groepen. Dit zorgt voor draagvlak en voorkomt veronderstellingen die een eigen leven gaan leiden. Ouders zijn vooral bezorgd om het wel en wee van hun kind. De communicatie met ouders gaat dus vooral om hele praktische zaken als:

Communicatie met ouders is gericht op het krijgen van vertrouwen op al die vlakken waarop ouders zorgen hebben. Soms kan dat in de vorm van een nieuwsbrief, een ouderavond of een gesprek. In andere situaties helpt het net weer om een deskundige te betrekken of om ouders daadwerkelijk te laten zien wat er gaan gebeuren door bijvoorbeeld een voorbeeld lunch te organiseren. Om ouders tot medestanders te maken, moet de school creatiever zijn in haar communicatie dan ze normaal wellicht is.

Communicatie stopt niet na de eerste fase waarin draagvlak verworven moet worden. Het is een doorlopend proces. Zeker in de eerste periode van uitvoering zijn er voortdurend vragen over de inhoud die doorgaans meteen in korte gesprekken op te lossen zijn. Daarnaast is het helpend als mensen de grote lijnen blijven zien door regelmatig geïnformeerd te worden met bijvoorbeeld:

Communicatie naar externe partijen

De uitvoering van de Gezonde Basisschool van de Toekomst gaat uit van een groot aantal direct of indirect berokken partners. Het werken met partners buiten de school vraagt om een ander soort afstemming dan de afstemming binnen de school naar ouders, kinderen en leerkrachten. Partners zijn vaak bij deelaspecten betrokken en hebben hun eigen belangen. Het is goed als daarmee rekening gehouden wordt, maar voor alle betrokkenen moet duidelijk zijn dat het belang van de ontwikkeling van de Gezonde Basisschool van de Toekomst op school steeds het belangrijke gezamenlijk belang is. De meest directe manier van communiceren naar partners zijn de in de bouwsteen projectorganisatie beschreven projectgroep en steungroep. Hier worden partners geïnformeerd, maar krijgen zij meteen ook de mogelijkheid actief een bijdrage te leveren.

Communicatie naar de omgeving

Het starten met een omvangrijke ontwikkeling zoals de  Gezonde Basisschool van de Toekomst maakt nogal wat los in de omgeving van de school. Zeker als een school werkt met een lunch, dan vinden mensen daar wat van. De discussie in de omgeving gaat doorgaans niet over feiten, maar over meningen. De communicatie naar de omgeving heeft dan ook twee doelen: